Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (19-25.03.2012 r.)

19 marca, w Uroczystość św. Józefa, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zakończy się on w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, który z ustanowienia św. Jana Pawła II jest obchodzony w całym Kościele jako Dzień Świętości Życia.

Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 miliardów kombinacji genetycznych. Co więcej, życie ludzkie rozpoczyna się od poczęcia. Od wtedy jest ciągiem celowych, zaprogramowanych genetycznie zmian, dzięki którym maleńka komórka szybko rozwinie się w noworodka, niemowlę, dziecko, nastolatka, osobę dojrzałą, starca.

I wielu to wystarcza – nauka stoi po stronie życia. Analiza badań naukowych z całego świata potwierdza, że człowiek żyje od poczęcia, że już w łonie matki zyskuje świadomość i czuje ból, że choć na wczesnym etapie rozwoju jest zupełnie zależny od matki, to jednak od początku jest od niej odrębny i w żadnym momencie nie jest fragmentem jej ciała, lecz nową osobą ludzką.

Zatem żeby być pro-life, nie trzeba być osobą wierzącą – wystarczy być osobą uczciwą. Odkrywanie prawdy o pięknie i godności ludzkiego życia jest zadaniem doniosłym i… trudnym. W starotestamentalnej Księdze Mądrości znajdujemy cytat, który był jednym z najbardziej inspirujących dla śp. inż. Antoniego Zięby (1948–2018), założyciela Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka: Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką (Mdr 9, 16). Na szczęście, nie musimy liczyć tylko na własne siły. Ponadto, w naszej służbie życiu mamy coś o wiele cenniejszego niż nawet najnowsze badania z prestiżowych czasopism medycznych.

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. (Psalm 139, 13–15)

Naszymi myślami chcemy w nim objąć wszystkie dzieci nienarodzone, ich mamy, rodziców otrzymujących trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za pielęgniarki, położne i lekarzy, za polityków i dziennikarzy oraz wszystkie osoby domagające się zabijania dzieci nienarodzonych. Wielką potrzebą jest aktualnie zwiększenie pomocy finansowej dla rodziców chorych dzieci oraz troska o rozwój hospicjów perinatalnych – także te konkretne sprawy chcemy objąć modlitwą.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca).

Codziennie będziemy odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć EWANGELIĘ ŻYCIA.

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji sekretarz zarządu PSOŻC

Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC

Tu pobierzesz materiały:

broszura-a5-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia-2021

 

 

Tydzień modlitw o ochronę życia

 

Rozważania: Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Imrpimatur: Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2021 r.
Nr 101/2021. Cenzor: ks. dr Stanisław Szczepaniec

 

Plan na każdy dzień:

Rozważanie na bieżący dzień (str. 4–8) 2. Litania do św. Józefa (str. 8–9) 3. Modlitwa św. Jana Pawła II z Encykliki „Evangelium Vitae” (str. 9)

 

Dzień 1

O odwagę dla rodziców, by każde dziecko przyjęli z miłością oraz o solidarność z rodzinami otrzymującymi trudną diagnozę prenatalną dla ich dzieci

Z listu papieża Franciszka na rok św. Józefa Patris corde: Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi: nie chce Jej „oskarżać publicznie”, ale postanawia „oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20–21). Jego reakcja była natychmiastowa: „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję.

Czasem Pan Bóg zaskakuje nas swoimi planami, jednak dzięki posłuszeństwu Jego woli możemy zaskoczenie i smutek, a nawet dramat, zamieniać w miłość, pokój i radość. Módlmy się za rodziców, aby nie bali się „wziąć do siebie”, przyjąć dziecka, którego narodzenie jest już w planach Bożych. Prośmy o solidarność dla nas wszystkich z tymi, którym Bóg powierzył chore dziecko.

 

Dzień 2

O zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze strony państwa

Z listu papieża Franciszka Patris corde: Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność w to, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Jest to ta sama odwaga twórcza, jaką wykazali się przyjaciele paralityka, którzy, by przedstawić go Jezusowi, spuścili go z dachu (por. Łk 5, 17–26). Trudność nie powstrzymała śmiałości i uporu owych przyjaciół. Byli przekonani, że Jezus może uzdrowić chorego i „nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.

Nieszczęścia i choroby to także okazja do tego, aby świadczyć innym pomoc, aby wykazać się odwagą, pomysłowością, dobrocią. Módlmy się, aby środki finansowe, które są do dyspozycji organów władzy państwowej, zostały odpowiednio przeznaczone, aby zapewnić wystarczającą pomoc dla osób niepełnosprawnych, abyśmy jako społeczeństwo mogli wspólnie „nieść” pomoc wszystkim wymagającym szczególnej troski.

 

Dzień 3

O prawo do życia dla każdego człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych rozwiązań nowej eugeniki oraz o respektowanie przez polityków prawa Bożego

Z listu papieża Franciszka Patris corde: W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego kraju. Gdy tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, poinformowawszy go, że ci, którzy usiłowali zabić Dziecię, nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i wrócić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19–20), po raz kolejny był bez wahania posłuszny: „Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2, 21).

Módlmy się, aby nasz kraj, Polska, był bezpiecznym domem dla każdego człowieka, dla każdego dziecka; żeby był domem, do którego powraca się chętnie z każdej podróży. Módlmy się, aby prawo w Polsce nie pozwalało na zabijanie dzieci, aby takie usiłowania były z góry skazane na porażkę.

 

Dzień 4

O rozwój hospicjów perinatalnych

Z listu papieża Franciszka Patris corde: Dziecię Jezus jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Tak więc każdy potrzebujący, każdy ubogi, każdy cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to „Dziecię”, którego Józef nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest przyzywany jako opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających. I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać przede wszystkim ostatnich, ponieważ Jezus umiłował ich szczególnie, sam utożsamił się z nimi. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i jego Matkę; kochać sakramenty i miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze Dziecięciem i Jego Matką.

Matka Teresa z Kalkuty zauważyła, że na tym świecie najbardziej ubogimi są dzieci, którym odmawia się prawa do narodzenia. Przez wstawiennictwo św. Józefa powierzajmy je Bogu, szczególnie te z nich, które obarczone są wadami letalnymi.

Módlmy się, aby nie brakowało w naszej Ojczyźnie dobrze wyposażonych hospicjów opiekujących się chorymi dziećmi w okresie okołoporodowym.

 

Dzień 5

O prawe sumienie dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i farmaceutów

Z listu papieża Franciszka Patris corde: Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę.

Bóg działa, ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza, tak aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6–7).

Święty Józef urządził odpowiednio stajenkę betlejemską, aby mogła być miejscem bezpiecznych narodzin Dzieciątka Jezus. Módlmy się, aby pracownicy służby zdrowia, na wzór Przybranego Ojca Jezusa, byli odważnymi współpracownikami planu stworzenia, którzy czynią medycynę „miejscem” bezpiecznym dla każdego człowieka, szczególnie tego najbardziej bezbronnego.

 

Dzień 6

O prawe sumienie dla dziennikarzy i ludzi mediów

Z listu papieża Franciszka Patris corde: Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty.

Praca staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina.

Módlmy się, aby dziennikarze i ludzie mediów byli świadomi znaczenia swojej pracy i budowali dobro w sobie i w innych, a nigdy nie burzyli tego, co jest prawdziwe i piękne. Prośmy, aby przekaz będący ich dziełem służył rodzinie i jej misji przekazywania życia.

 

Dzień 7

O opamiętanie dla domagających się zabijania nienarodzonych dzieci

Z listu papieża Franciszka Patris corde: Św. Paweł VI zauważa, że ojcostwo św. Józefa wyrażało się konkretnie w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu.

Módlmy się, aby domagający się prawa do zabijania odkryli prawdziwą misję, której warto się poświęcić, a jest nią służba ludzkiemu życiu. Prośmy Boga o nawrócenie dla nich.

 

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Bogarodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, Zwierciadło cierpliwości, Miłośniku ubóstwa, Wzorze pracujących, Ozdobo życia rodzinnego, Opiekunie dziewic, Podporo rodzin, Pociecho nieszczęśliwych, Nadziejo chorych, Patronie umierających, Postrachu duchów piekielnych, Opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

Amen.

 

www.pro-life.pl

Komentowanie jest wyłączone.