XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny 18-24.04.2021 r.

18 kwietnia 2021 r. został zainaugurowany XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny,którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

Zachęcamy do częstszego korzystania z Pisma Świętego.

Formularz uroczystego czytania Pisma świętego

Piąte Narodowe Czytanie Pisma świętego – 18 kwietnia 2021 r.

 

Celebrans z kapłanami koncelebrującymi udaje się w szatach mszalnych w procesji do ołtarza z księgą Pisma świętego. Wierni śpiewają kilka zwrotek hymnu do Ducha Świętego – O Stworzycielu Duchu przyjdź!

Następnie celebrans rozpoczyna liturgię Mszy św., a po pozdrowieni wprowadza w ryt czytania, a dwóch lektorów odczytuje podany fragment z Ewangelii według św. Marka.

 

Celebrans:

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

Wierni:

Amen.

Celebrans:

Pan z wami

Wierni:

I z duchem Twoim

 

Celebrans lub kapłan koncelebrujący (np. moderator Dzieła Biblijnego):

Rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. To także temat całego roku duszpasterskiego, w którym rozważamy tajemnicę Ofiary Chrystusa, złożonej w Wieczerniku i na krzyżu.

Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy (dziś, na początku Tygodnia Biblijnego) Piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Chcemy rozważać nade wszystko ofiarną miłość Chrystusa i naszą odpowiedź na nią:

– czy jest ona bliska działaniom zdrajcy Judasza;

– czy znużeniu śpiącego Piotra i innych apostołów;

–  czy raczej naśladujemy Ucznia umiłowanego, wierne niewiasty i Maryję – Matkę Pana, którzy doszli z Jezusem aż do Jego krzyża i w nim uczestniczyli z wiarą i miłością?

 

Pierwszy lektor:

Czytanie z Ewangelii według św. Marka

(Mt 14,12-16. 17-21. 26-38)

12 W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?»  13 I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim  14 i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?  15 On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas».  16 Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

17 Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma.  18 A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda, ten, który je ze Mną».  19 Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: «Czyżbym ja?»  20 On im rzekł: «Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.  21 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».

Drugi lektor: 

26 Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.  27 A Jezus im rzekł: «Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce.  28 Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei».  29 Na to rzekł Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja».  30 Odpowiedział mu Jezus: «Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz».  31 Lecz on tym bardziej zapewniał: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Wszyscy zresztą tak samo mówili.  32 A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę».  33 Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. (…).  37 Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?  38 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Oto Słowo Pańskie

Wierni:

Bogu niech będą dzięki

 

Celebrans lub kapłan koncelebrujący:

Wysłuchane słowa Ewangelii z pewnością poruszyły nasze serca. Zróbmy w ich świetle rachunek sumienia jako Naród ochrzczony ponad tysiąc lat temu. Stojąc przed Bogiem odpowiedzmy sobie w głębi duszy na nasuwające się pytania:

– Jak w ciągu tygodnia przygotowujemy się do niedzielnej Mszy świętej jako Ofiary, w której Pan Jezus objawia swoją miłość do Ojca i do swoich uczniów? Jakie dary duchowe przynosimy do ołtarza Pańskiego, aby je włączyć w tę Jego Ofiarę?

– Jak przezwyciężamy w sobie, w naszych dzieciach i młodzieży Judaszową pokusę zdrady i porzucenia Jezusa?

– Jak przeciwstawiamy się pokusie sennej pasywności i bezczynności wobec działań podejmowanych przez ludzi nienawidzących Chrystusa i głoszonych haseł nienawiści? Czy w ogóle jako Naród ochrzczony czuwamy z Chrystusem?

– Jak bronimy Najświętszej Eucharystii i kościołów, w których jest sprawowana, przed szyderstwami i fizycznymi atakami zdrajców Chrystusa, działających jak Judasz, a pozostających pod wpływem Złego?

– Jak kształtujemy w naszych rodzinach i wspólnotach ducha czuwania z Chrystusem i modlitwy, ducha wiary oraz wiernej miłości do uwielbionego Jezusa – do „Tego, który nas miłuje” (Ap 1,5) i gorąco pragnie spożywać z nami swoją Wieczerzę (por. Łk 22,15)?

 

Celebrans:

Boże Ojcze – w sakramencie chrztu odrodziłeś nas mocą Słowa i Ducha. Niech ten sam Duch, obecny w słowach Pisma świętego, oczyszcza nasze sumienia z grzechów, niech nas broni przed napaściami synów Diabła, niech budzi i umacnia w nas wierną i ofiarną miłość oraz włącza ją w Ofiarę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

Wierni:

Amen.

Następnie śpiewa się lub odmawia hymn „Chwała na wysokości”-

Po Komunii świętej celebrans zaprasza do przyjęcia daru w postaci fragmentu Pisma świętego z Ewangelii według św. Marka i Księgi Mądrości, który Opatrzność włoży w nasze ręce. Czyni to kierując do uczestników każdej Mszy świętej następujące słowa:

 

Celebrans:

Uczestnicząc w Narodowym Czytaniu Pisma świętego, każdy z nas po Komunii św. otrzyma wyjątkowy dar. Będzie to Chleb z nieba pod postacią fragmentu Pisma św. Z przygotowanych koszyczków (pudełek) – po krótkiej osobistej modlitwie – weźmiemy kartkę z zaznaczonymi wersetami Ewangelii według św. Marka i Księgi Mądrości.

Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst.

Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok. Zaznaczmy go sobie w księdze Pisma św. Niech będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez wszystkie dni aż do następnego Narodowego Czytania Pisma Świętego.

 

Komentowanie jest wyłączone.